©2014-2018, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0263 872 104. Fax: 0263 872 142